สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพระดับเขต ปีงบประมาณ 2558-2559


มื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2557 ที่ ธารน้ำรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี  (สปสช.) ได้ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ สปสช.เขต 11 สฏ.ปีงบประมาณ 2558-2559 จัดรูปแบบเป็นกระบานการกลุ่ม “การจัดทำยุทธศาสตร์” โดย ผศ.สอรัฐ มากบุญและคณะวิทยากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์จำนวน 45 คน จาก อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) 11 สุราษฎร์ธานีภาคปชช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งทีมงาน สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงมุมมอง ทิศทางหลักประกันสุขภาพ กับอปสข. ด้วย

          นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพระดับเขต ปีงบประมาณ 2558-2559 ครั้งนี้ เราได้ยึดมั่นถึงเป้าประสงค์ ที่ให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Equity) ด้วยบริการที่มีคุณภาพ (Quality) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีประสิทธิผล (Effectiveness) ตอบสนองต่อสังคม (social accountability) รวมทั้งไม่เกิดการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย (Catastrophic illness) ซึ่งพันธกิจที่เราได้รับมอบหมาย โดยร่วมกันวางยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าประสงค์

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงมุมมอง ทิศทางหลักประกันสุขภาพว่า ก้าวต่อไปในทศวรรษหน้านั้น การบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องที่ยากขึ้น อย่างด้านโรคเบาหวาน – ความดันโลหิตสูงของคนไทย เมื่อประเมินแล้วประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงการคัดกรอง แต่เมื่อผ่านไปการพัฒนาการยังทรงตัว เกิดจากปัญหาว่า สัดส่วนร้อยละของผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลง จึงต้องมาทบทวนในยุทธศาสตร์ในการควบคุมการเกิดโรคของประชาชนในด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหารการใช้ชีวิต เพื่อให้สัดส่วนผู้ป่วยเป็นโรคลดลง

ในทศวรรษที่ 2 นี้เราต้องดูที่มิติคุณภาพให้มากขึ้น สิ่งที่ได้ดำเนินการอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ ได้ก้าวข้ามไปแล้ว เราจะต้องดูที่การบูรณาการการจัดการ การเชื่อมโยงการจัดการบริการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางน้ำ อีกทั้งทิศทางของสปสช. ให้สปสช.ทั้ง 13 เขต จัดการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากขึ้น ร้อยละ 80 เป็นการดูแลของสปสช.เขต ซึ่งเมื่อก่อนทางสปสช.เขตดำเนินการตามนโยบาย และทางสปสช.เขต กำลังก้าวย่างไปที่การบริการจัดการด้วยตนเองมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มบทบาทของอปสข.ในการดูแลในพื้นที่ ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์ เป็นเรื่องจะต้องทบทวนกันอย่างเข้มข้นต่อไป นพ.สัมฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม

การประชุมวางยุทธศาสตร์ ฯ ในครั้งนี้ ได้จัดทำกระบวนการโดยหลักสูตร SWOT Analysis วิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมและศักยภาพ  ซึ่งนำมาเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทำงานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ ก่อให้เกิดการเป็นมรรค และ ผลในความสำเร็จของงานที่ได้วางเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ต่อไป

 

 

  

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน