สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและการขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2558


วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพและการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง หัวหน้างานประกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการชดเชยค่าบริการของ สสจ./ผู้รับผิดชอบการขอรับค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/สิทธิ อปท.และสิทธิข้าราชการ) รวมถึงผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ณ ห้องประกายเพชรโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เปิดการประชุม
    นายแพทย์ภูมิวิชญ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มีแนวคิดในการดำเนินงาน แม้ว่านโยบายยังไม่ลงตัวแต่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังร่วมกันยึดมั่นถึงคุณประโยชน์ที่ประชาชนที่จะได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพในพื้นที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริการจัดการกองทุนที่กำหนดภายใต้กรอบแนวคิดตามกฎหมาย ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 7, 8, 18(1), 18(4), 18(13), 38, 41, 46, 47 และตามความคิดพื้นฐานของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อันได้แก่ ความเป็นธรรมตาม Health Need ของประชาชนและพื้นที่ดำเนินการ ตามประสิทธิผลและคุณภาพของผลงานบริการสาธารณสุขตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุข อีกทั้งประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข และการมาร่วมประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ ให้หน่วยบริการมีความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงระบบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในปีงบประมาณ 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปรับหมวดเงินเดือนหรือค่าแรงก็นับว่าเป็นระบบสากลที่ออกแบบในการควบคุมประสิทธิภาพ เมื่อผนวกการปฏิบัติงานกับค่าแรงหรือเงินเดือนนี้ก็มีผลบ่งบอกถึงการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพด้วย
ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม ถึงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการจัดสรรเงินล่วงหน้าและการหักเงินเดือน รวมทั้งด้านกองทุนเอดส์ วัณโรค กองทุนไตและโรคเรื้อรัง (DM/HT) อีกทั้งงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิและการบริการค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย งบจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก การบริหารงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้น มาตรา 41แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข รวมถึงแนวทางการชดเชยสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางจัดทำข้อมูลและการจัดทำคำขอเบิกเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย ฯ ตลอดจนสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสำหรับโรงพยาบาลอยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 168 แห่ง
การประชุมในระดับพื้นที่เขต 11 สุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ ร่วมกันในการดำเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ ประมาณ 2558 แบบบูรณาการทั้งหน่วยงานบริหารระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ได้อย่างดีอีกต่อไป
    
 

...

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน