สปสช.เขต 11 สฎ.จัดเวทีเสริมสร้างกลไกสู่ความเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่


...สปสช.เขต 11 สฎ.จัดเวทีเสริมสร้างกลไกสู่ความเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการเสริมสร้างกลไกสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการสู่ความเป็นเจ้าของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2549 ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการจัดการสุขภาพและการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2559 ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมลิลลี่ โรงแรมนิภาการ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียน ฯ จำนวน 100 คน จาก ภาคีเครือข่ายสุขภาพ กองทุนสุขภาพท้องถิ่น แกนนำระดับอำเภอและจังหวัด ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายทวีสา เครือแพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เปิดการประชุม

นายทวีสา เครือแพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เปิดการประชุมและกล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการจัดระบบดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองและประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ด้วยตนเองและประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการจัดการสุขภาพ ร่วมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพและมีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสู่การกำหนดแผนงานปฏิบัติการปี 59 รวมทั้งให้เกิดการเชื่อมโยงแกนนำหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอกับระดับจังหวัดและภาคใต้ตอนบน อย่างที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน ดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การร่วมมือกันของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี สมาคมประชาสังคมชุมพร กลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคใต้ตอนบน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ อสม. หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน มีกองทุนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนกลไกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด้านหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ทำหน้าที่คืนข้อมูลด้านสุขภาพในพื้นที่ให้ชุมชน เพื่อนำข้อมูลนั้นมาร่วมวางแผนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนด้วย ซึ่งในภาพรวมด้านข้อมูลขอโรคภัยไข้เจ็บในเขตพื้นที่และแนวคิดร่วมวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพระดับพื้นที่ โดย นางสาวจุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายชญานิน เอกสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับผู้ร่วมเวทีในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางพัฒนาระบบสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ

เป้าหมายในการร่วมเวทีครั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559-2560 พัฒนาคน ผลักดันการดำเนินงานของท้องถิ่นที่เข้าใจพื้นที่ของตน ความเป็นอยู่ ทรัพยากรในพื้นที่เป็นอย่างไร นำมาพัฒนาและส่งเสริมโดยหน่วยงานของรัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งการดำเนินงานจะต้องทำแผนงานซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการวางแผน มีบุคลากรที่รับผิดชอบ มีกิจกรรมที่มีประสิทธภาพที่บรรลุตามแผนการที่วางไว้ และมีการนำมาประเมินผลหาจุดสำเร็จและจุดต้องแก้ไขในแผนต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานและถึงเป้าหมายด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพในพื้นที่ อย่างมีคุณภาพต่อไป

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน