เอกสารบรรยาย Antidote_300560


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามคุณภาพการให้บริการการรักษาผู้ป่วยถูกงูพิษกัดที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงู
ตามโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้าและยาต้านพิษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
๑. การใช้เซรุ่มต้านพิษงูอย่างเหมาะสม
๒. ผลการตรวจสอบเวชระเบียน
๓. Clinical applications of N-acetyl cysteine
๔. สิทธิประโยชน์ยากำพร้าและยาต้านพิษ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน