สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านให้คนพิการ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยนักวิชาชีพ (นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม) ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบบริการ (Service Package) สร้างเครือข่ายในการดูแลคนพิการ ผู้ป่วยหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือผู้ป่วยระยะ sub-acute และผู้สูงอายุ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นในทางปฏิบัติไปสู่ผู้ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านให้คนพิการ นายรอหนี หยีเหยง อายุ 58 ปี เคยป่วยเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความพิการ เป็นที่รังเกียจของสังคมมาตลอด 50 ปี ทำให้ต้องคอยหลบซ่อนคนในชุมชน มีเพิงพักที่ผุ ๆ พัง ๆ ที่กันฝนกันแดดไม่ได้เลย ในบริเวณที่ดินรกร้างของชาวบ้านแถบนั้น โดยมีผู้ร่วมดูแลให้การรักษาพยาบาลและสนับสนุนการสร้างบ้านและเสริมอาชีพ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนอสม.ต้นแบบบ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช                            นางนูรีย๊ะ บุหลาด มอบที่ดินเพื่อสร้างบ้านที่พัก นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา นายกาแมน สมาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก รวมทั้ง อสม. ชมรมจิตอาสาผู้พิการตำบลโพธิ์ทอง ทีมงานโรงพยาบาลท่าศาลา และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและทีมงานช่าง ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบบ้านให้ นายรอหนี หยีเหยง จำนวนกว่า 60 คน ณ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 23 กันยายน 2556

          แพทย์หญิงอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายมอบบ้านรวมใจเครือข่ายราชประชาสมาสัยตำบลโพธิ์ทอง แก่ผู้ประสบปัญหาจากโรคที่ก่อให้เกิดความพิการและผู้พิการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกขน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโดยการประสานงานของสมาชิกชมรมจิตอาสาดูแลผู้พิการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสองแพรก อำเภอท่าศาลา ทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการในชุมชนเป็นอย่างดีและขอให้กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน

          นายรอหนี หยีเหยง กล่าวว่า ตนมีความยินดีมากเหมือนดังเช่นมีชีวิตใหม่ จากชีวิตที่เหมือนกับพบเพียงแต่ความมืดไม่สามารถพบกับผู้คนได้ ต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ แต่ในวันนี้ได้พบกับแสงสว่างในชีวิต ได้รับการดูแลรักษาได้ใช้ชีวิตดั่งคนปกติ มีบ้านให้อยู่อาศัยไม่ต้องคอยหลบแดด หลบฝนในเพิงพักพัง ๆ อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกผัก เพื่อเป็นอาชีพในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไป และที่สำคัญ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้โดยไม่มีคำว่ารังเกียจอีกเลย

          ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายได้มุ่งสู่การพัฒนาระบบใกล้บ้านใกล้ใจ ให้ได้รับบริการสุขภาพที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงคนพิการทุกประเภทเข้าถึงบริการและสามารถสะท้อนภาพการเยี่ยมบ้านที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน