สปสช.5.40/ว.81 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งรับแลกเปลี่ยนคืนยา AIDS/TB
สปสช.5.40/ว.80 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานงบป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี๒๕๖๐
สปสช.5.40/ว.79 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เชิญประชุมติดตาม QOF
สปสช.5.40/ว.76 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (MRA)ปีงบประมาณ2560
สปสช.5.40/ว.71 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งข้อมูลงบค่าเสื่อมที่เหลือตามการบันทึกในโปรแกรมปีงบ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
สปสช.5.40/ว.67 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เชิญอบรมแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี ๒๕๖๐
สปสช.5.40/ว.58 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานบริหารงานทะเบียนระดับจังหวัดประมาณ 2560
สปสช.5.40/ว.55 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม ระบบ eMA (จนท.หน่วยบริการ)
สปสช.5.40/ว.53 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง เชิญบุคลากร(สสจ.)เข้าร่วมอบรม eMA
สปสช.5.40/ว.52 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง
สปสช.5.40/42 ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประหลักกันสุขภาพ(สปสช.)ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขฉบับใหม่ 2559 การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุน วิธีการเขียนโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯจาก สตง.
สปสช.5.40/ว.363 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรื่อง เชิญประชุมจ่ายตรง รพสต.
สปสช.5.40/31 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference ๒๐๑๗
สปสช.5.40/30 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง IVIG
สปสช.5.40/20 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง อเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สปสช.5.40/19 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สปสช.5.40/18 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เชิญ HIV CO เข้าร่วม Audit 60
สปสช.5.40/17 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อรับค่าใช้จ่ายระบบบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด
สปสช.5.40/16 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลบริการ (งบ QOF ) และงบฯ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในส่วน PPA (ไม่เกิน ๔ บาท/คน)
สปสช.5.40/ว.336 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียน อปท.ทุกแห่ง
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
 
กลับ ขึ้นบน