สปสช.5.40/ว.380 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งการรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ราชวิถี
สปสช.5.40/ว.379 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งการรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการราชวิถี
สปสช.5.40/ว.368 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๑ ระดับเขต
สปสช.5.40/ว.367 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง อนุมัติแผนคำขอขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะ
สปสช.5.40/ว.362 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
สปสช.5.40/ว.361 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งระงับการจัดส่่งยา
สปสช.5.40/ว.359 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม LTC
สปสช.5.40/ว.356 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน LTC
สปสช.5.40/ว.355 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ.ปี 2561
สปสช.5.40/ว.353 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งอนุมัติการขยายระยะเวลาและปรับเกลี่ยกลุ่มเป้าหมายงบป้องกัน_60
สปสช.5.40/ว.351 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สปสช.5.40/ว.346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ติดตามงบ ศอร ปี 60
สปสช.5.40/ว.345 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบวัณโรคในเรือนจำ 2560
สปสช.5.40/ว.344 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สปสช.5.40/ว.343 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญคณะทำงาน LTC ประชุม
สปสช.5.40/ว.336 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการ ส่วนที่กันเงินสำรองไว้เพื่อปิดยอดประกันรายรับ (สป.สธ.) ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
สปสช.5.40/ว.335 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งโอนเงิน งบ QOF งวด 2
หนังสือเวียน : สปสช.5.40/ว.333 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม
หนังสือเวียน : สปสช.5.40/ว.332 ลว 5 กันยายน 2560 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2561
สปสช.5.40/ว.213 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบเวชระเบียน ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (eMA) กรณี OPAE
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
กลับ ขึ้นบน