ปีงบประมาณ

เดือน

ตารางที่ 1 ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data (เฉพาะแฟ้ม SERVICE)
จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2558


อำเภอ
ส่งทั้งหมด
ผ่าน
%ผ่าน
ไม่ผ่าน
%ไม่ผ่าน
CID
Not Match
%CID
Not Match
8601 เมืองชุมพร 41,550 41,506 44 0.11 4,025
8602 ท่าแซะ 28,452 28,055 397 1.40 597
8603 ปะทิว 16,142 16,141 1 0.01 1,051
8604 หลังสวน 22,005 22,002 3 0.01 752
8605 ละแม 11,012 11,005 7 0.06 477
8606 พะโต๊ะ 8,485 8,346 139 1.64 329
8607 สวี 25,513 18,475 72.41 7,038 994
8608 ทุ่งตะโก 7,476 7,474 2 0.03 180
รวม160,635153,00495.257,6314.758,4055.23

ที่มา : ฐานข้อมูล OP/PP สปสช.
: ประมวลผลโดย สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
91/1 หมู่ที่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-4811 โทรสาร 0-7727-4818