เริ่มแล้ววันนี้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) เพื่อคนไทยทุกสิทธิรักษา ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อวัน

ประชาชนที่มีสิทธิ

·      ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง/ติดบ้าน/ติดเตียง (ค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6)

·      ผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ (ครอบคลุมผู้ป่วยรายเก่า/ใหม่ ทุกกลุ่มอายุ ทุกสิทธิการรักษา )

กรุงเทพมหานคร โดย “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”

 

1.วิธีการขอรับ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)

·      แจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น สำนักงานเขต โรงพยาบาลในระบบ สปสช.

·      หน่วยบริการ สำนักงานเขต อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่

 

2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

3.หน่วยบริการ, สำนักงานเขต, กรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

 

ต่างจังหวัด โดย “งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)”

 

1.วิธีการขอรับ (ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน)

·      แจ้งความประสงค์ได้ที่ รพ.สต. อบต./เทศบาล

·      รพ.สต./อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่

 

2.ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด โดยพยาบาล/ผู้จัดการดูแล LTC/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

3.รพ.สต. จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่  พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ

 

***ภายหลังโครงการอนุมัติ หน่วยงานที่เสนอโครงการดำเนินการจัดหาและส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการจำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น/วัน

 

เพิ่มเติมช่องทางแจ้งความประสงค์ : โทรสายด่วน สปสช. 1330 เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและส่งให้พื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยเข้าถึงสิทธิผ้าอ้อมต่อไป

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

·      สายด่วน สปสช. 1330

 

·      ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

·      Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

·      ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิก https://lin.ee/nwxfnHw