เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อปท.

การขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิ อปท. ในระบบ NCH

 
กองทุนตำบล

ระบบหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่

 
บริหารงานทะเบียน

งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
งานบริหารกองทุน

การบริหารกองทุน การจัดประชุมชี้แจงจังหวัด การหักเงินเดือน

   

กองทุนดูแลระยะยาว (LTC)

กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Long Term Care :LTC)

   
งานบริการปฐมภูมิ

การบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

กองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

การบริหารข้อมูลงบกองทุน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

 
งานแพทย์แผนไทย

การบริหารข้อมูล งบกองทุนพัฒนา ระบบการแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเฉพาะ/กองทุนยา

การสนับสนุนระบบบริการโรคเฉพาะ และการบริหารข้อมูลระบบยา กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   
กองทุนผู้ป่วยเอดส์/วัณโรค

กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค

   
แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ไตวาย

การสนับสนุนระบบบริการโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตวาย

การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการ

การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายหน่วยบริการ

 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

การบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

 
ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน

การสนับสนุนเครือข่ายศูนย์ประสานงานภาคประชาชน

 

 

 

งานตรวจสอบเวชระเบียน

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

งาน E-claim

งานเบิกจ่าย e-claim

 
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของสปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 

OP/PP individual data

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก (ตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก และบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุุคคล

 

 
Username Password

แบบฟอร์มขอ username password ในระบ Datacenter

 

 

 

 

 

 

 
 
กลับ ขึ้นบน