โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุติดสังคม เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


...

เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุติดสังคม เช่น หลักสูตรออกกำลังกาย หลักสูตรทำอาหารเพื่อผู้สูงอายุ หลักสูตรดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุติดเตียง หลักสูตรทำสิ่งประดิษฐ ฯ รวมถึงพัฒนาด้านจิตใจ โดยมีหน่วยงานร่วมมือการดำเนินงาน จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางนอน  พัฒนาสังคมจังหวัดระนอง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางนอน ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมติดสังคมและจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน