สปสช.2.56/ว47 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งปรับสิทธิย่อยกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
สปสช.5.40/ว.17 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประสานให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ
สปสช.5.40/ว.63 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองของตรต.
สปสช.5.40/ว.500 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เรื่อง อนุมติงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๑ ระดับหน่วยบริการ (รัฐนอกสังกัด /เอกชน)
สปสช.5.40/ว.497 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด
สปสช.5.40/ว23 เรื่องขอเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สปสช.5.40/ว.380 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งการรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ราชวิถี
สปสช.5.40/ว.379 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งการรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการราชวิถี
สปสช.5.40/ว.368 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณางบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๑ ระดับเขต
สปสช.5.40/ว.367 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง อนุมัติแผนคำขอขยายเวลาหรือเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะ
สปสช.5.40/ว.362 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
สปสช.5.40/ว.361 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งระงับการจัดส่่งยา
สปสช.5.40/ว.359 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม LTC
สปสช.5.40/ว.356 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน LTC
สปสช.5.40/ว.355 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งดำเนินการปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ.ปี 2561
สปสช.5.40/ว.353 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งอนุมัติการขยายระยะเวลาและปรับเกลี่ยกลุ่มเป้าหมายงบป้องกัน_60
สปสช.5.40/ว.351 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม
สปสช.5.40/ว.346 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง ติดตามงบ ศอร ปี 60
สปสช.5.40/ว.345 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบวัณโรคในเรือนจำ 2560
สปสช.5.40/ว.344 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
 
กลับ ขึ้นบน