วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
บทบาทหน้าที่

บทบาทและขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

อปสข. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

     
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 11 สุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 
     
บุคลากร สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

บุคลากร เขต 11 สุราษฎร์ธานี

 
     
ประวัติ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประวัติ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี