ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง

 
     
ห้องสมุด สปสช.

เป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมหนังสือ เอกสาร และการให้บริการข้อมูล อ้างอิง ด้านหลักประกันสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ภายใน สปสช. นักวิชาการและประชาชนทั่วไป