บริการออนไลน์

บริการข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

 
     
NHSO Budget

รายงานการจ่ายเงินกองทุน

 
     
สถิติและรายงาน

ข้อมูลรายงานเกี่ยวกับประชากร, สถานบริการ, การจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และรายงานสรุปข้อมูล การให้บริการประจำปี

     
Download/เอกสารบรรยาย/ประชุม (สปสช.)

ระบบคลังข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด/ สารบรรยายและเอกสารการประชุม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 
     
ศูนย์บริการสารสนเทศการประกัน สุขภาพเพื่อการบริหาร

ข้อมูลรายงานเพื่อผู้บริหาร ข้อมูลระบบทะเบียนของประชาชน , หน่วยบริการ และระบบการเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการ

 
     
E-Learning

ระบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

     
คุณภาพโรงพยาบาล

ข้อมูลความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

 
     
แนวทางเวชปฏิบัติ(CPG) และ Protocol

ข้อมูลแนวทางเวชปฏิบัติ

 
     
เกณฑ์ขึ้นทะเบียน

เกณฑ์/แนวทางการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ, หน่วยบริการประจำ, หน่วยบริการร่วมบริการ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อ