ระบบการเฝ้าระวัง การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2559 (แยกรายเดือนตามวันที่ให้บริการ)จำนวน Reccord แฟ้ม SERVICE ที่ส่งแล้ว ในระบบ OP/PP Individual Data แยกรายเดือนที่ให้บริการ
ปีงบประมาณ 2559 แยกรายจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี


จังหวัด
ทั้งหมด
(records)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
นครศรีธรรมราช 6,063,132 522,256 508,537 577,205 586,646 633,419 658,265 492,083 509,572 634,022 306,680 330,009 304,438
กระบี่ 2,273,002 183,591 200,546 243,704 238,535 198,325 168,720 154,237 142,335 219,662 226,586 156,532 140,229
พังงา 1,272,119 102,161 99,598 113,654 115,611 108,745 107,553 88,647 92,915 123,952 117,854 110,206 91,223
ภูเก็ต 1,569,301 136,546 124,958 125,574 143,267 124,237 129,686 116,503 120,749 126,206 142,719 146,255 132,601
สุราษฎร์ธานี 4,973,064 371,579 389,011 452,339 455,045 434,286 514,417 341,138 369,950 473,727 411,768 378,715 381,089
ระนอง 816,711 63,227 80,179 87,846 78,311 61,178 65,066 54,971 56,904 70,658 72,777 62,993 62,601
ชุมพร 2,058,990 160,745 176,620 183,945 187,093 167,564 193,409 137,556 144,651 202,444 189,244 170,440 145,279
รวม19,026,3191,540,1051,579,4491,784,2671,804,5081,727,7541,837,1161,385,1351,437,0761,850,6711,467,6281,355,1501,257,460
ที่มา
- รับข้อมูลและประมวลผลตามเงื่อนไข โดยกลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
- สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประมวลผลรายเดือนตามข้อมูลวันที่ให้บริการ (DATE_SERV) เพื่อให้หน่วยบริการเฝ้าระวังการส่งข้อมูลในระบบ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IT NHSO 11 (Facebook)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
91/1 หมู่ที่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-4811 โทรสาร 0-7727-4818