ระบบการเฝ้าระวัง การส่งข้อมูล OP/PP Individual Data 2560 (แยกรายเดือนตามวันที่ให้บริการ)จำนวน Reccord แฟ้ม SERVICE ที่ส่งแล้ว ในระบบ OP/PP Individual Data แยกรายเดือนที่ให้บริการ
ปีงบประมาณ 2560 แยกรายจังหวัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี


จังหวัด
ทั้งหมด
(records)
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
รวม0000000000000
ที่มา
- รับข้อมูลและประมวลผลตามเงื่อนไข โดยกลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูล สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช.
- สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประมวลผลรายเดือนตามข้อมูลวันที่ให้บริการ (DATE_SERV) เพื่อให้หน่วยบริการเฝ้าระวังการส่งข้อมูลในระบบ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IT NHSO 11 (Facebook)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
91/1 หมู่ที่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0-7727-4811 โทรสาร 0-7727-4818